Thời khóa biểu tuần thứ 09 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23 tháng 03 năm 2015 đến ngày 29 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 08 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16 tháng 03 năm 2015 đến ngày 22 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 3 năm 2015

Lịch học lại các môn mở trong tháng 03 năm 2015.  Học viên đăng ký học lại tại Văn phòng trường.  Xem bằng điện thoại:  

Thời khóa biểu tuần thứ 07 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 09 tháng 03 năm 2015 đến ngày 15 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 06 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 03 năm 2015 đến ngày 08 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 05 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến ngày 08 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 4 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26 tháng 01 năm 2015 đến ngày 01 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 03 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015 đến ngày 25 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 02 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 đến ngày 18 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 01 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến ngày 11 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 46 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đến ngày 04 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 45 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết