Thời khóa biểu tuần thứ 24 năm 2015 (Từ 06/07 đến 12/07)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06  tháng 07 năm 2015 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 23 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29  tháng 06 năm 2015 đến ngày 05 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 22 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22 tháng 06 năm 2015 đến ngày 28  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 21 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 06 năm 2015 đến ngày 21  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 20 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08 tháng 06 năm 2015 đến ngày 14  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 6 năm 2015

Lịch học lại các môn mở trong tháng 06 năm 2015.  Xem bằng điện thoại:  

Lịch ôn tập thi nâng bậc các lớp nghiệp vụ năm 2015

Thời khóa biểu tuần thứ 19 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 đến ngày 07  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 18 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25 tháng 05 năm 2015 đến ngày 31 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 17 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18 tháng 05 năm 2015 đến ngày 24 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 16 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11 tháng 05 năm 2015 đến ngày 17 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 15 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2015 đến ngày 10 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết