Thời khóa biểu tuần thứ 06 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 03 năm 2015 đến ngày 08 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 05 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến ngày 08 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 4 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26 tháng 01 năm 2015 đến ngày 01 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 03 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015 đến ngày 25 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 02 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 đến ngày 18 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 01 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến ngày 11 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 46 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đến ngày 04 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 45 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 44 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 21 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 43 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08 tháng 12 năm 2014 đến ngày 14 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 42 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 07 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 và 12 năm 2014

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 năm 2014.  Học viên đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học tại Phòng đào tạo. Xem bằng…
Xem chi tiết