Phan Thị Minh Thúy – Cựu học viên Ngành Nhà hàng – Trường STHC

Phan Thị Minh Thúy

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Đào Thị Bích Ngọc – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Đào Thị Bích Ngọc

Cựu học viên ngành Khách sạn
Hồ Tuấn Minh – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Hồ Tuấn Minh

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Nguyễn Việt Anh – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Việt Anh

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Nguyễn Thùy Huyền Trang – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Nguyễn Thùy Huyền Trang

Cựu học viên ngành Khách sạn
Kra Jan Loen – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Kra Jan Loen

Cựu học viên ngành Khách sạn
Hoàng Xuân Quyên – Cựu học viên ngành hướng dẫn – Trường  STHC

Hoàng Xuân Quyên

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Nguyễn Ngọc Thy – Cựu học viên ngành Hướng dẫn – Trường STHC

Nguyễn Ngọc Thy

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Đỗ Thúy Nga – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Đỗ Thúy Nga

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Vũ Hoàng Trinh – Cựu học viên ngành Bếp

Vũ Hoàng Trinh

Cựu học viên ngành bếp
Hoàng Phi Hùng – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Hoàng Phi Hùng

Cựu học viên ngành Khách sạn
Nguyễn Võ Thanh Nhung – Cựu học viên ngành Hướng dẫn du lịch – trường STHC

Nguyễn Võ Thanh Nhung

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Trương Thanh Tín – Cựu học viên ngành Bếp – Trường STHC

Trương Thanh Tín

Cựu học viên ngành bếp
Nguyễn Phương Toàn – Cựu học viên ngành Bếp – Trường STHC

Nguyễn Phương Toàn

Cựu học viên ngành bếp
Vũ Đặng Tường Vy – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Vũ Đặng Tường Vy

Cựu học viên ngành Khách sạn
Phan Bảo Nghi – Cựu học viên ngành Nhà hàng – trường STHC

Phan Bảo Nghi

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Trương Đình Tú – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Trương Đình Tú

Cựu học viên ngành Khách sạn
Nguyễn Thị Thu Sương – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Nguyễn Thị Thu Sương

Cựu học viên ngành Khách sạn
Phạm Thị Ánh Tuyết – Cựu học viên ngành Bếp – Trường Saigontourist

Phạm Thị Ánh Tuyết

Cựu học viên ngành bếp
Bùi Thị Minh Thi – Cựu học viên Bartender – Trường STHC

Bùi Thị Minh Thi

Cựu học viên Bartender
Nguyễn Trúc Quân – Cựu học viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường STHC

Nguyễn Trúc Quân

Cựu học viên ngành bếp
Phan Thị Kim Ngân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Phan Thị Kim Ngân

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Lương Tuấn Kiệt – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Lương Tuấn Kiệt

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Đào Trang Uyên – Cựu học viên Ngành Nhà hàng – Trường STHC

Đào Trang Uyên

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Võ Hoàng Nhân – Cựu học viên ngành Bếp – trường STHC

Võ Hoàng Nhân

Cựu học viên ngành bếp
Trần Ngọc Hiếu – Cựu học viên ngành nhà hàng

Trần Ngọc Hiếu

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Nguyễn Tấn Công – Cựu học viên ngành Hướng dẫn du lịch (STHC)

Nguyễn Tấn Công

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Lê Thiện Chí – Cựu học viên Kỹ thuật chế biến món ăn (STHC)

Lê Thiện Chí

Cựu học viên ngành bếp
Phạm Thị Điểm – Cựu học viên Bartender – Trường STHC

Phạm Thị Điểm

Cựu học viên Bartender
Nguyễn Xuân Trọng – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Xuân Trọng

Cựu học viên lớp Bartender
Nguyễn Nữ Kim Châu – Cựu học viên ngành Hướng dẫn – Trường STHC

Nguyễn Nữ Kim Châu

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Nguyễn Hoa Thiên Lý – Cựu học viên trường Saigontourist (STHC)

Nguyễn Hoa Thiên Lý

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Lê Minh Toàn- Cựu học viên Trường Saigontourist (STHC)

Lê Minh Toàn

Cựu học viên ngành Bếp
Nguyễn Thị Bích Chi – Cựu học viên ngành hướng dẫn

Nguyễn Thị Bích Chi

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Võ Thị Bích Chiêu – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Võ Thị Bích Chiêu

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Lê Đặng Phương Linh – Cựu học viên ngành Nhà hàng Trường STHC

Lê Đặng Phương Linh

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Thượng Mỹ An – Cựu học viên ngành Nhà hàng

THƯỢNG MỸ AN

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Đoàn Thị Tố Nhân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường Saigontourist

Đoàn Thị Tố Nhân

Cựu học viên ngành Nhà hàng