HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018