Cô Ngô Thị Kim Oanh

Cô Ngô Thị Kim Oanh

Phó Hiệu Trưởng
  • Cử nhân Nga văn – Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (1990)
  • Cử nhân QTKD Du lịch & Khách sạn – Viện Đại học Mở (1998)
  • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ – Trường đại học Khoa học XH và Nhân văn (2007)
  • Làm việc tại Saigontourist 20 năm – Từ tháng 6 năm 2000.
  • Phó giám đốc đầu tư TCT Du lịch Sài gòn (Từ 2013 – 2019)
  • Phó hiệu trưởng Trường TC Du lịch & Khách sạn Saigontourist (Từ tháng 2/2020).

Other Members