Cô Nguyễn Ngân Phương – Giáo viên tiếng anh

Cô Nguyễn Ngân Phương

Giáo viên Tiếng anh
  • Cử nhân ngành Ngữ Văn Anh – Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2014)
  • Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) – Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2017)
  • Giảng dạy tại trung tâm anh ngữ VATC (2016-2017)
  • Giảng dạy tiếng anh chuyên ngành Ngữ Văn Anh cho sinh viên hệ tại chức trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2017 – 2019)

“An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin

Other Members