Cô Nguyễn Thị Phương Thảo –  Giáo viên Bộ môn Hướng Dẫn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
  • Thạc sĩ Văn hóa học ( ĐH KHXH& NV TP.HCM)
  • Cử nhân Địa lý – Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pháp)
  • Cử nhân Địa lý Du lịch – ĐH KHXH& NV TP.HCM

Other Members