Cô Trần Thị Bích Hồng – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Trần Thị Bích Hồng

Giáo viên tiếng Anh
  • Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)
  • Thạc sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)
  • Chứng chỉ SEFL Tourism & Hospitality – Intermediate (Chuyên ngành Du lịch và khách sạn)
  • Chứng chỉ Teacher Development Course
  • Chứng chỉ Enhancing English Teachers’ capacity in English Language Teaching (Nâng cao năng lực Giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh)
  • Kinh nghiệm làm việc: Hơn 14 năm

Other Members