Đào Trang Uyên – Cựu học viên Ngành Nhà hàng – Trường STHC

Đào Trang Uyên

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhất Kỳ thi tay nghề TP. HCM.

Giải ba Kỳ thi tay nghề  Quốc gia nghề Dịch vụ nhà hàng năm 2014.

Other Members