Lương Tuấn Kiệt – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Lương Tuấn Kiệt

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhì Kỳ thi tay nghề TP. HCM nghề Dịch vụ nhà hàng năm 2014.

Other Members