Thầy Vũ Bạch Văn Dũng – Giáo Viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Vũ Bạch Văn Dũng

Giáo viên môn F&B

DIPLOMA in hospitality and Tourist Management AMA UK

Kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý nhà hàng khách sạn quốc tế

Danh ngôn cảm nhận:

Hãy cứ đam mê. Hãy cứ dại khờ

Steven Jobs

Other Members