Vũ Đặng Tường Vy – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Vũ Đặng Tường Vy

Cựu học viên ngành Khách sạn

Giải ba: Kỳ thi tay nghề TP. HCM nghề Dịch vụ Nhà hàng năm 2018 do Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức.

Other Members