Vũ Hoàng Trinh - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác