Thời khóa biểu tuần thứ 38 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12  tháng 10 năm 2015 đến ngày 18 tháng 10 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 37 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05  tháng 10 năm 2015 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 36 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28  tháng 09 năm 2015 đến ngày 04 tháng 10 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp lớp TG2020 và RM2020

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp lớp TG2020, TG1013 và RM2020, RM1014 môn Chính trị và Lý thuyết chuyên môn

Lịch thi lại các môn thực hành KNPV, QLPV, thực hành pha chế

Lịch thi lại các môn thực hành KNPV, thực hành QLPV, thực hành pha chế, thực hành Banquet. Áp dụng cho các lớp HM2024, HM1014, RM2020, RM1014

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 9-10 năm 2015

Thời khóa biểu tuần thứ 35 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21  tháng 09 năm 2015 đến ngày 27 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 34 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14  tháng 09 năm 2015 đến ngày 20 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 33 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07  tháng 09 năm 2015 đến ngày 13 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 32 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31  tháng 08 năm 2015 đến ngày 05 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 31 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24  tháng 08 năm 2015 đến ngày 30 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 30 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17  tháng 08 năm 2015 đến ngày 23 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết