Thời khóa biểu tuần thứ 18 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25 tháng 05 năm 2015 đến ngày 31 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 17 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18 tháng 05 năm 2015 đến ngày 24 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 16 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11 tháng 05 năm 2015 đến ngày 17 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 15 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2015 đến ngày 10 tháng 05 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 13 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20 tháng 04 năm 2015 đến ngày 26 tháng 04 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 12 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13 tháng 04 năm 2015 đến ngày 19 tháng 04 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 11 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06 tháng 04 năm 2015 đến ngày 12 tháng 04 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 10 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30 tháng 03 năm 2015 đến ngày 05 tháng 04 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 09 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23 tháng 03 năm 2015 đến ngày 29 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 08 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16 tháng 03 năm 2015 đến ngày 22 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 3 năm 2015

Lịch học lại các môn mở trong tháng 03 năm 2015.  Học viên đăng ký học lại tại Văn phòng trường.  Xem bằng điện thoại:  

Thời khóa biểu tuần thứ 07 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 09 tháng 03 năm 2015 đến ngày 15 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết